Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je posouzení projektové dokumentace připravované silniční stavby z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Výhody auditu bezpečnosti

Včasné odhalení bezpečnostních již ve fázi projektové přípravy umožní přijmout potřebná opatření často jen s minimálními náklady, pouze dílčí úpravou projektu. Díky tomu je možné předejít komplikovaným dodatečným úpravám komunikace po jejím zprovoznění. Audit bezpečnosti je vhodné provádět pro všechny stupně projektové dokumentace již od studie záměru. Využije se pro stavby nových komunikací i pro rekonstrukce stávajících.

Jaké audity bezpečnosti nabízíme

Nabízíme audity bezpečnosti pro všechny kategorie pozemních komunikací, zpracované v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a příslušnou metodikou. Audit provádíme v týmu minimálně dvou auditorů s platným povolením Ministerstva dopravy. Součástí každého auditu je také prohlídka na místě. Zjištěná bezpečnostní rizika projednáme s investorem i projektantem stavby a doporučíme možnosti jejich odstranění.

Zjednodušeně lze základní princip auditu vyjádřit tak, že kvalifikovaný a nezávislý auditor se na dopravní projekt dívá očima „obyčejného“ uživatele (ale se znalostí nejnovějších poznatků z oboru bezpečnosti pozemních komunikací), snaží se identifikovat riziková místa projektu a doporučit návrhy jejich řešení. Zvláštní pozornost je kladena na potřeby nejzranitelnějších účastníků provozu – chodců, cyklistů, motocyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybrané reference

Dálnice D1 Modernizace, Úsek 07, 19, 23, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Dálnice D3, Středočeská část Praha – Nová Hospoda, audit bezpečnosti ve stupni dokumentace záměru / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2015)
Dálnice D5, Oprava AB vozovky v km 3,8 – 9,1, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
D6 Nové Strašecí – Řevničov, audit bezpečnosti pozemních komunikací provedené stavby pro zkušební provoz / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Dálnice D6 Krupá, přeložka, audit bezpečnosti ve stupni PDPS / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Silnice I/21, Trstěnice – Drmoul, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Silnice III/18025 – Štěnovice, vjezdová brána, audit bezpečnosti ve stupni dokumentace záměru / soukromý investor (2020)
Litomyšl, Přeložka silnice a chodník podél II/359, audit bezpečnosti ve stupni DÚR + DSP / Město Litomyšl (2021)
Cyklostezka Janov – Strakov, audit bezpečnosti ve stupni DÚR + DSP / Obec Janov (2020)

Kontaktujte nás