Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

DUET

Digital Urban European Twins for smarter decision making (2020 –2022)
Digitální dvojče pro správná politická rouhodnutí

Mezinárodní projekt: www.digitalurbantwins.com

Cíl projektu

Vyvinout a ověřit využití digitálních dvojčat, která umožní politikům a zástupcům měst lépe a kvalifikovaněji rozhodovat v otázkách fungování měst. Byla vybrána tři pilotní města pro testování různých scénářů týkajících se oblasti mobility, zdraví a životního prostředí.

To develope and validate the use of Digital Twins for better policy making. The three city test beds cover a range of scales for testing different scenarios related to the field of mobility, health and environment. These policy domains were chosen for testing purposes due to immediate policy needs in all areas and the fact that these issues often intersect and impact each other, providing a perfect opportunity for robustly testing the Digital Twins with multidisciplinary input and multi-sectoral output.

O projektu

Účastníci: konsorcium 15 partnerů z evropských zemí
Poskytovatel: Evropská Unie
Dotační program: evropský dotační program pro výzkum a inovace Horizon 2020
Doba řešení: 2020 – 2022

Úloha EDIP

EDIP se jako jeden z členů mezinárodního evropského konsorcia podílí na řešení tohoto projektu. Zajišťuje dopravně inženýrskou část a vytváří dopravní modely pilotních měst. Za projekt „DUET“ (vytvoření digitálních dvojčat pilotních měst: Plzeň, Atény, Flandry) přebrali koordinátoři projektu cenu za první místo v prestižní soutěže WORLD SMART CITY AWARD. Podrobnosti po kliknutí zde >

Plzeň je jednou ze třech pilotních oblastí projektu

Pro Plzeň bude vytvořeno digitální dvojče, jež vychází z přesného 3D modelu města. 3D model města a jeho zapojení do vytvářených aplikací umožní efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, výstavby a urbanismu. 3D model může být užitečný také při zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.

V rámci DUET se budou v Plzni testovat softwarové nástroje pro modelování a vizualizaci (například dopravních intenzit, znečištění ovzduší, hlukové znečištění,aj.). Aplikace pro vizualizaci budou v rámci projektu vytvářeny nad opensourcovými platformami (tj. levné a přenositelné do jiných měst).

Publikované články

Digitální Plzeň: Evropský projekt DUET – Digitální dvojče
https://mapy.plzen.eu/evropsky-projekt-duet-digitalni-dvojce/