Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

TRAFFO

Inovativní přístupy matematického modelování dopravy pro udržitelný rozvoj měst a regionů (TRAFFO) / 2020 - 2022
Innovative Approaches to Mathematical Traffic Modelling for Sustainable Development of Cities and Regions

Cíl projektu

Cílem projektu je optimalizace statických a dynamických dopravních modelů s využitím cloudového prostředí a high performance computing pro online dynamické dopravní modelování v reálném čase (uzavření/změna charakteru úseku, přidání úseku silniční sítě a lokální úprava matice přepravních vztahů).

The project aims are optimising static and dynamic transport models using a cloud environment and high performance computing. This will enable online dynamic transport modelling in real time (e.g. close/add a road segment, change its character and change local transport parameters).

O projektu

Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Další účastníci: EDIP s.r.o., HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Dotační program: DOPRAVA 2020+
Číslo projektu: CK01000096
Doba řešení: 01/2020 – 12/2022

Úloha EDIP

Pracovníci firmy EDIP zajišťují dopravně inženýrskou část projektu (intenzity dopravy, modelování, kapacita komunikační sítě). Firma je interním aplikačním garantem projektu.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude Dynamický dopravní modelář, software v architektuře klient/server umožňující dynamické zatěžování dopravní sítě a dále i kalibraci vypočteného dopravního modelu ze senzorových měření v čase blízkém reálnému. Software bude poskytovat uživateli zejména tyto funkce:

  • Zobrazení základního dopravního modelu zájmové (většinou metropolitní) oblasti.
  • Kalibraci dopravního modelu za využití senzorových dat (dopravní smyčky, dopravní kamery, data z fleet systémů).
  • Možnost importu/zadání současných i plánovaných dopravních uzavírek a následnou simulaci ovlivnění intenzity dopravy v zájmové oblasti.
  • Vizualizaci a prezentaci vytvořené dopravní simulace za účelem podpory strategického dopravního plánování i pro účely informování veřejnosti.
  • Software bude poskytován formou služby běžící na vzdálené infrastruktuře (Software as a Service).

Publikované články

MARTOLOS, J., KLABOCHOVÁ, M.: Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu města Plzně. Silniční obzor, 2020, roč. 81, č. 9, s. 235-239

KUBEŠOVÁ, S., MARTOLOS, J., BARTOŠ, L.: Vliv mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů. Silniční obzor, 2021, roč. 82, č. 5, s. 115-122

Kontaktujte nás